Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Europe Direct: Uw directe lijn naar Europa: 00 800 6 7 8 9 10 11
 
E-Formulieren
In het geval u niet over een PDF-reader beschikt, kunt u deze hier downloaden: Adobe Reader.
E Formulieren Europa:
Let op:
Deze EU-formulieren zijn model-formulieren.
De rechtsgeldige formulieren dient u bij de bevoegde instanties in uw land op te vragen.
ATTENTIE: NIEUWE SITUATIE IN 2010
EU: FAQ - Veelgestelde vragen - Aanvragen en formulieren
Draagbare documenten (voorheen E-formulieren):

Draagbare documenten vervangen de vroegere E-formulieren. Ze worden afgegeven door de bevoegde instantie voor sociale zekerheid waarbij u aangesloten bent.
Elk document gaat over een individuele persoon (mogelijk met inbegrip van gezinsleden) en bevat hun namen en andere persoonlijke gegevens. De instantie voor sociale zekerheid die het document afgeeft, ondertekent het en stempelt het af. .


EU: E 100 serie Formulieren EU uitgave - EUR-Lex 2006 in PDF:
 *   Formulier:
      E 001
      E 101: Verklaring betreffende de toepasselijke wetgeving
      E 102: Verlenging van detachering of van werkzaamheden als
      zelfstandige
      E 103: Uitoefening van het recht van keuze
      E 104: Verklaring betreffende de samentelling van tijdvakken van
      verzekering, arbeid of wonen
      E 106: Verklaring betreffende het recht op verstrekkingen wegens ziekte
      en moederschap van verzekerden die in een ander land dan het
      bevoegde land wonen
      E 107: Aanvraag van een verklaring inzake het recht op verstrekkingen
      E 108: Kennisgeving van schorsing of intrekking van het recht op
      verstrekkingen van ziekte- en moederschapsverzekering
      E 109: Verklaring voor de inschrijving van de gezinsleden van een
      verzekerde werknemer of zelfstandige en het bijhouden van de
      inventarissen
      E 112: Verklaring betreffende het behoud van het recht op lopende
      verstrekkingen van de ziekte- en moederschapsverzekering
      E 115: Aanvraag om uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid
      E 116: Geneeskundige verklaring in geval van arbeidsongeschiktheid
      (ziekte, moederschap, arbeidsongeval, beroepsziekte)
      E 117: Toekenning van uitkeringen bij moederschap en bij
      arbeidsongeschiktheid
      E 118: Kennisgeving van niet-erkenning of einde van de
      arbeidsongeschiktheid
      E 118 Bijlage: Mogelijkheden tot en termijnen van beroep
      E 120: Verklaring betreffende het recht van aanvragers van pensioenen
      en van hun gezinsleden op verstrekkingen
      E 121: Verklaring voor de inschrijving van pensioengerechtigden en hun
      gezinsleden en het bijhouden van de inventarissen
      E 123: Verklaring betreffende het recht op verstrekkingen van de
      arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekering
      E 124: Aanvraag om uitkering bij overlijden
      E 124 inlegblad: Aanvullende inlichtingen ten behoeve van Portugese
      organen
      E 125: Individuele opgave van de werkelijke uitgaven
      E 126: Tarieven voor de vergoeding van verstrekkingen
      E 127: Individuele opgave van de maandelijkse vaste bedragen

EU: E 200 serie formulieren EU uitgave - EUR-Lex 2005 in PDF:
 *   Formulier:
      E 202: Behandeling van een aanvraag om ouderdomspensioen,
      E 202 inlegblad 1, E 202 inlegblad 2 PT, E 202 inlegblad 3 NO,
      E 202 inlegblad 4 CH, E 202 inlegblad 5 PL,
      E 202 inlegblad 6 CZ, E 202 inlegblad 7 LT,
      E 202 inlegblad 8 BE, E 202 inlegblad 9 LV
      E 203: Behandeling van een aanvraag voor een pensioen voor nagelaten
      betrekkingen (overlevingspensioen),
      E 203 inlegblad 1 IT, E 203 inlegblad 2, E 203 inlegblad 3 PT,
      E 203 inlegblad 4 PT-SK, E 203 inlegblad 5 NO,
      E 203 inlegblad 6 SE, E 203 inlegblad 7 LT,
      E 203 inlegblad 8 CZ, E 203 inlegblad 9 SK,
      E 203 inlegblad 10 CH, E 203 inlegblad 11 PL,
      E 203 inlegblad 12 BE, E 203 inlegblad 13 FI
      E 204: Behandeling van een aanvraag om een invaliditeitspensioen,
      E 204 inlegblad 1, E 204 inlegblad 2 PT,
      E 204 inlegblad 3 FI, E 204 inlegblad 4 NO,
      E 204 inlegblad 5 CH, E 204 inlegblad 6 LT,
      E 204 inlegblad 7 PL, E 204 inlegblad 8 HU,
      E 204 inlegblad 9 LV
      E 205 BE: Gegevens betreffende de loop der verzekering in ...,
      E 205 CZ, E 205 DK, E 205 DE, E 205 EE, E 205 GR, E 205 ES, E 205 FR,
      E 205 IE, E 205 IT, E 205 CY, E 205 LV, E 205 LT, E 205 LU, E 205 HU,
      E 205 HU inlegblad, E 205 MT , E 205 NL, E 205 AT,
      E 205 AT inlegblad, E 205 PL, E 205 PL inlegblad, E 205 PT,
      E 205 SI, E 205 SI inlegblad, E 205 SK, E 205 FI, E 205 SE, E 205 UK,
      E 205 IS, E 205 LI, E 205 NO, E 205 CH
      E 207: Verklaring betreffende de loopbaan van de verzekerde,
      E 207 inlegblad 1 SE
      E 210: Kennisgeving van een beslissing inzake een aanvraag om een
      pensioen
      E 211: Samenvatting van de beslissingen
      E 213: Gedetailleerd medisch Rapport
      E 213 inlegblad 1 NL, E 213 inlegblad 2 UK,
      E 213 inlegblad 3 NO, E 213 inlegblad 4 PL,
      E 213 inlegblad 5 HU
      E 215: Administratief rapport over de situatie van een
      pensioengerechtigde,
      E 215 inlegblad 1 NO

EU: E 300 serie Formulieren EU uitgave - EUR-Lex 2005 in PDF:
 *   Formulier:
      E 301: Verklaring inzake de tijdvakken die in aanmerking
      moeten worden genomen voor het verlenen van uitkeringen bij
      werkloosheid
      E 302: Verklaring inzake de gezinsleden van een werkloze die in
      aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van de
      werkloosheidsuitkeringen
      E 303/0: Verklaring inzake behoud van het recht op
      werkloosheidsuitkeringen
      E 303/1: Verklaring inzake behoud van het recht op
      werkloosheidsuitkeringen
      E 303/2: Verklaring inzake behoud van het recht op
      werkloosheidsuitkeringen
      E 303/3: Verklaring inzake behoud van het recht op
      werkloosheidsuitkeringen
      E 303/4: Verklaring inzake behoud van het recht op
      werkloosheidsuitkeringen
      E 303/5: Richtlijnen voor de werkloze die naar een andere lidstaat
      wil vertrekken om aldaar werk te zoeken

EU: E 400 serie Formulieren EU uitgave - EUR-Lex 2005 in PDF:
 *   Formulier:
      E 401: Verklaring inzake de samenstelling van het gezin in verband met
      de toekenning van gezinsbijslagen
      E 401: Bijlage PL
      E 402: Bewijs van voortgezette studie in verband met de toekenning van
      gezinsbijslagen
      E 402: Bijlage
      E 403: Verklaring inzake leertijd en/of beroepsopleiding in verband met
      de toekenning van gezinsbijslagen
      E 403: Bijlage
      E 404: Geneeskundige verklaring in verband met de toekenning van
      gezinsbijslagen
      E 404: Annex PL
      E 405: Verklaring betreffende de samentelling van tijdvakken van
      verzekering, van arbeid of van verrichte werkzaamheden of
      betreffende achtereenvolgende werkkringen in verscheidene lidstaten,
      tussen de data waarop overeenkomstig de wetgeving van deze staten
      betaling verschuldigd is
      E 405: Bijlage PL
      E 406: Verklaring inzake verrichte postnatale medische onderzoeken
      E 407: Medische verklaring met het oog op de toekenning van een
      bijzondere gezinsbijslag of een verhoogde gezinsbijslag voor
      gehandicapte kinderen
      E 411: Verzoek om inlichtingen omtrent het recht op gezinsbijslagen
      (kinderbijslag) in de lidstaat waar de gezinsleden wonen


E Formulieren Algemeen:
De E-formulieren zijn verkrijgbaar bij de sociale zekerheidsinstellingen in uw land

E Formulieren België:
BE: Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid:
 *   Via Gotot kan men op eenvoudige wijze bij de RSZ een
      toelating tot detachering bekomen :
      de aanvrager ontvangt onmiddellijk een ontvangstbewijs voor
      zijn aanvraag en na een inhoudelijke controle van het dossier
      worden de benodigde detacheringsdocumenten (het formulier E101
      of een ander toepasselijk document) bezorgd aan de
      Belgische werkgever.

BE: VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding:
 *   Werk zoeken internationaal: Informeer je
      Welke E-formulieren heb je nodig en waar kan je ze verkrijgen?
      Een overzicht:
    - E 100-reeks: voor uitkeringen bij ziekte en zwangerschap.
      Te verkrijgen bij je ziekenfonds
    - E 200-reeks: voor de berekening en uitbetaling van pensioenen.
      Te verkrijgen bij de Rijksdienst voor pensioenen: www.onprvp.fgov.be
    - E 300-reeks: voor werkloosheidsuitkeringen. Te verkrijgen bij
    - de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
    - De adressen van RVA-kantoren (ook werkloosheidsbureaus genoemd)
    - vind je op: www.rva.be
    - E 400-reeks: voor gezins- en kinderbijslagen. Te verkrijgen bij je
      kinderbijslagfonds


E Formulieren Denemarken:
DK: Arbejdsdirektoratet:
 *   Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung E 301 DK bzw. N 301 DK

E Formulieren Duitsland:
DE: Bundes Agentur für Arbeit:
 *    Zwischen den Sozialversicherungssystemen der EU-Länder bestehen erhebliche Unterschiede. Damit europäischen Arbeitnehmern, die ihr Recht auf Freizügigkeit wahrnehmen, keine Nachteile entstehen, wird der Zugang zu Sozialleistungen durch Gemeinschaftsbestimmungen der EU koordiniert.
* Mit Portable Document U2 bzw. Bescheinigung E303 auf Arbeitsuche im EU-Ausland
* Mit Portable Document U2 bzw. Bescheinigung E303 auf Arbeitsuche in Deutschland
* Mit Portable Document U1 bzw. Bescheinigung E301 im Ausland erworbene Versicherungs- und Beschäftigungszeiten nachweisen
(duitstalig)


E Formulieren Luxemburg:
LU: CMEP Luxembourg:
 *   Online Formularbestellung: E 104; E 106; E 109; E 119 (duits-, engels- en franstalig)
E Formulieren Nederland:
NL: Sociale Verzekeringsbank:
 *   Formulier (E)101/A1: Werkgevers: Aanvraag detacheringsverklaring voor
      werknemers

 *   Formulier (E)101/A1: Zelfstandigen: Internationale Detachering

E Formulieren Zwitserland:
CH: Gemeinsame Einrichtung KVG Schweiz:
 Informatie en formulieren in het Duits, Frans en Italiaans

 *   Formulare der E100 - Serie zum downloaden
      Die Formulare sind in mehreren Sprachen vorhanden.
      Das Format ist PDF. Einige sind als ausfüllbare Formulare gestaltet.
      Es handelt sich um die gleichen Formulare, die bisher auf der
      Homepage des BAG unter http://www.sozialversicherungen.admin.ch
      abrufbar waren (Unterpunkte: International / Formulare /
      CH-EU/EFTA ).
      Die Formulare der 200er-, 400er- und 600er-Serie sind nach wie vor
      dort zu finden.

 *   Rubrik E 001: Allgemeine Auskünfte
      E 001 Austausch von Informationen
 *   Rubrik E 104-127: KV/UV
      E 104 Totalisierung von Zeiten
      E 106 Anspruch auf Sachleistungen
      E 107 Antrag auf Sachleistungen
      E 108 Wegfall des Sachleistungsanspruchs
      E 109 Bescheinigung Familienangehörige
      E 112 Weitergewährung Leistungen
      E 115 Geldleistungen Arbeitsunfähigkeit
      E 116 Arztbericht Arbeitsunfähigkeit
      E 117 Leistungen Mutterschaft, Arbeitsunfähigkeit
      E 118 Beendigung Arbeitsunfähigkeit
      E 119 KV Anspruch Arbeitslose
      E 120 Anspruch auf Sachleistungen
      E 121 Eintragung Rentenberechtigte
      E 123 Sachleistungen Unfall
      E 124 Antrag auf Sterbegeld
      E 125 Tatsächliche Aufwendungen
      E 126 Erstattungssätze Sachleistungen
      E 127 Aufstellung Pauschalbeträge
      Muster der europäischen Krankenversicherungskarte (englisch)

CH: Vollzug Sozialversicherungen Schweiz:
 Informatie en formulieren in het Duits, Frans en Italiaans

 *   Rubrik E 001: Allgemeine Auskünfte
      Formular E 001: Austausch von Informationen

 *   Rubrik E 101-103: Unterstellung
      Formular E 101: Entsendung/Unterstellung
      Formular E 102: Entsendungsverlängerung
      Formular E 103: Ausübung des Wahlrechts

 *   Rubrik E 104-127: KV/UV
 *   Rubrik E 201-215: AHV/IV
      E 201 Addition Vers- od. Wohnzeiten
      E 202 Antrag auf Altersrente
      E 203 Antrag auf Hinterblieb.rente
      E 204 Antrag auf Invaliditätsrente
      E 205 Versicherungsverlauf Schweiz
      E 207 Beschäftigungsverlauf
      E 210 Rentenbewilligung/-ablehnung
      E 211 Zusammenfassung der Bescheide
      E 213 Ausführl. ärztlicher Bericht
      E 215 Verw.auskünfte Lage Rentner

 *   Rubrik: E 301 - 303: ALV
 *   Rubrik: E 401-411: FZ
      E 401 Gewährung Familienleistungen
      E 402 Fortsetzung der Ausbildung
      E 402 Anlage
      E 403 Berufliche Ausbildung
      E 403 Anlage
      E 404 Arztbesch. Familienleistungen
      E 405 Zusammenrechnung Vers.zeiten
      E 406 Nachgeburtliche Untersuchung
      E 407 Leistung behinderte Kinder
      E 411 Anspruch Wohnland Familie

 *   Rubrik: E 601-602: EL/Beitragsunabhängige Leistungen
      E 601 Einkünfte in anderem Staat
      E 602 Zusammenrechnung von Zeiten