Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
 
Mei 2012
Enquete m.b.t. grensoverschrijdend openbaar vervoer tussen NL en BE
Kerstpakketten
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
Nederland > België
Algemene informatie
 
  • Adverteren op deze webpagina
    Plaats uw tekstadvertentie op deze pagina voor slechts € 25,00 per jaar

    NL: MCI Informatie op Maat
  • Leven & werken: België
    EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
  • Leven & werken: Nederland
    EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
  • Regionaal en lokaal bestuur
    EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
  • Werken over de grens EURES maakt het mogelijk
    EU: EURES-Maas-Rijn
  • Beschäftigung und Soziales: Freizügigkeit von Arbeitnehmern und Grundsatz der Gleichbehandlung (duitstalig)
    EU: Europese Commissie
  • Europass
    Deuren openen naar leren en werken in Europa
    Europass is een nieuwe manier om u te helpen om: uw vaardigheden en kwalificaties duidelijk en gemakkelijk te kunnen uitleggen in Europa (Europese Unie, EFTA/EER en kandidaat-landen);
    overal in Europa te kunnen gaan werken en/of studeren

    EU: Europese Commissie
  • Wat is SOLVIT?
    SOLVIT is een on-line netwerk waarin EU-lidstaten samen naar een pragmatische oplossing zoeken voor problemen die het gevolg zijn van een verkeerde toepassing van de internemarktregels door overheidsinstanties. In alle lidstaten van de EU (en in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) is er een SOLVIT centrum. SOLVIT centra kunnen helpen bij klachten van burgers en bedrijven. De SOLVIT centra maken deel uit van de nationale overheid en proberen snel, dat wil zeggen binnen tien weken, concrete problemen tot een praktische oplossing te brengen. De SOLVIT procedure is gratis

    EU: Europese Commissie
  • Welkom bij de Wegwijzerdienst
    De Wegwijzerdienst is er voor EU-burgers die moeilijkheden ondervinden bij de uitoefening van hun mobiliteitsrecht binnen de EU en adviseert over specifieke problemen op de interne markt
    De Wegwijzerdienst is gratis

    EU: Europese Commissie
  • Berufsqualifikationen
    Das Recht der Unionsbürger, sich überall in der EU niederzulassen oder Dienste zu erbringen, ist ein gemeinschaftliches Grundprinzip. Die Regelungen über die beruflichen Qualifikationen können jedoch zu Beeinträchtigungen dieser Grundfreiheiten führen
    Lesen Sie merhr...(duits- frans- en engelstalig)

    EU: Europese Commissie
  • Erkenning van kwalificaties
    Activiteiten van de Europese Unie
    Samenvattingen van de wetgeving

    EU: Europese Unie
  • Vrij verkeer van werknemers
    Activiteiten van de Europese Unie
    Samenvattingen van de wetgeving

    EU: Europese Unie
  • Europese Commissie: Burgers: Site map - België
    EU: Uw Europa
  • Europese Commissie: Burgers: Site map - Nederland
    EU: Uw Europa
  • Wonen, werken, studeren - Een overzicht van uw rechten als EU-burger
    EU: Uw Europa
  • Wonen in een ander land van de EU (Europese Unie): EU-Guide
    Inleiding
    I.   Verblijfsrecht
    II.  Rechten en plichten van inwoners
    III. Hoe kunt u uw rechten doen gelden

    EU: Uw Europa
  • Werken in een ander land van de EU : Vrij verkeer van werknemers
    EU: Uw Europa
  • Werken in een ander land van de EU : Grensarbeiders
    EU: Uw Europa
  • Werken in een ander land van de EU : Erkenning van beroepskwalificaties
    EU: Uw Europa
  • Werken in een ander land van de EU : Overheidsapparaat
    EU: Uw Europa
  • Nützliche Adressen: Arbeiten in Europa: België (duitstalig)
    EU: Uw Europa
  • Nützliche Adressen: Arbeiten in Europa: Nederland
    EU: Uw Europa
  • Informatieblad over overgangsmaatregelen (Europese Unie): EU-Guide
    Informatieblad over de overgangsbepalingen in verband met de uitbreiding
    I   Overgangsbepalingen voor het vrije verkeer van werknemers
    II  Overgangsbepalingen ten aanzien van het vrije verkeer van kapitaal
    III Specifieke voorschriften voor burgers uit de nieuwe lidstaten met betrekking tot de erkenning van beroepskwalificaties

    EU: Uw Europa
  • De EU in België
    De Vertegenwoordiging in België van de Europese Commissie
    Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden en om u informatie te verstrekken over de Europese Unie

    EU: De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België
  • Juridisch advies
    De burgers van de Europese Unie hebben in de lidstaten een aantal rechten en plichten. De juridisch consulent is er om burgers te helpen met vragen over hun rechtspositie als Europeaan. Aan de orde kunnen zijn thema’s zoals wonen, reizen, studeren en werken in een andere lidstaat, erkenning van diploma’s, sociale zekerheid etc.

    EU: De Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland
  • Werken - België
    Omdat er in België verschillende talen gesproken worden, zullen de werkgerelateerde onderwerpen verschillen per regio en taalgemeenschap. Dit document is daarom verdeeld in 5 verschillende delen om de realiteit van elke regio en taalgemeenschap te weerspiegelen: Brussel, Vlaanderen, de Duitstalige Gemeenschap en Wallonië. Er is ook een algemene categorie voor websites die België in zijn geheel bespreken. De volgende pagina’s geven je al de informatie die je nodig hebt rond werken in België en het buitenland: je kan een job online vinden, tips lezen, je talenten testen, meer leren over de wetgeving en mogelijkheden om in het buitenland te werken uitpluizen

    EU: Europese Jongeren Site
  • De Europese Ombudsman: Homepage
    EU: Europese Ombudsman
  • Portaal belgium.be: Informatie en diensten van de overheid
    BE: Portaal belgium.be
  • Wonen en werken in België
    BE: België.nl
  • Register betreffende "grensarbeider": Alles van 1995 tot nu
    BE: Belgische Senaat Welkom
  • Benelux Grensarbeiderbrochures 2007
    BE: Benelux.be
  • Droit Fiscalité belge
    Sous rubrique de Europe: La rubrique libre circulation (franstalig)

    BE: Droit Fiscalité belge
  • Visa-kort verblijf in België
    BE: Federale Overheidsdienst: Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Metagids
    De Metagids groepeert thematische fiches over arbeidsreglementering en werkgelegenheid. Elke fiche bevat een algemene voorstelling van het thema, gevolgd door verwijzingen naar meer gedetailleerde informatie, zoals een verklarende nota over de regelgeving, een brochure, contactgegevens

    BE: FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg
  • Juridische Database van België
    BE: Juriport
  • De Nederlandse ambassade te Brussel
    BE: Koninkrijk der Nederlanden: Nederlandse ambassade
  • VDAB - Werk zoeken internationaal: Kies je bestemming, Vind een job, Informeer je, Regel je praktische zaken, Pas je aan, Seizoenswerk
    BE: VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
  • Belangenvereniging voor grensarbeiders die pendelen tussen Nederland en België
    BE: Vereniging Voor Grensarbeiders
  • The European gateway of academic and professional qualifications
    Belgium (engelstalig)

    INT: Enic-naric.net
  • The European gateway of academic and professional qualifications
    Netherlands (engelstalig)

    INT: Enic-naric.net
  • België
    INT: Justlanded.com
  • Bij het virtueel loket van het Bureau voor Belgische Zaken kunt u diverse brochures en formulieren bekijken en downloaden in Pdf-formaat, waaronder met betrekking tot wonen in Nederland:
    - Welke wetgeving?
    - Belgische premies en uitkeringen
    - Wonen in Nederland en in loondienst in België
    - Wonen in Nederland en een uitkering uit België
    - Zorgverzekeringswet: Wonen in Nederland met pensioen/uitkering uit België
    - Zorgverzekeringswet: Wonen in Nederland en werken in België
    - Detacheren naar België
    - Sociale verzekering in België voor werkgevers in Nederland
    - Formulier E-104
    - Formulier niet-AWBZ-verklaring

    NL: Bureau voor Belgische Zaken
  • Spreekuren
    Op onze spreekuren kunt u gratis, met en zonder afspraak terecht met al uw vragen over sociale zekerheid in de verhouding Nederland België. Wij nemen ook deel aan spreekuren met diverse overheidsinstanties vanuit Nederland en België waar u ook informatie kunt krijgen over belastingen en arbeidsrecht

    NL: Bureau voor belgische Zaken
  • Voor informatie over de Sociale Verzekeringen in de verhouding Nederland - België
    NL: Bureau voor belgische Zaken
  • Overzicht van de wettelijke bepalingen met betrekking tot personen, diensten, goederen en kapitaal in de Europese Unie
    NL: Europa Decentraal: Wet- en regelgeving
  • Welkom op de landenpagina België
    NL: EVD Internationaal ondernemen en samenwerken
  • Online overzicht adressen en websites België
    NL: EVD Internationaal ondernemen en samenwerken
  • FNV: Grensarbeid
    NL: FNV: Federatie Nederlands Vakverbond
  • Wonen, werken, studeren en ondernemen in het buitenland
    NL: Grensinfopunt
  • Uw diploma legaliseren
    Wanneer u naar het buitenland gaat voor werk of studie, is het belangrijk dat uw opleidingsdocumenten daar worden erkend. Veel landen vragen bij erkenningsverzoeken om gelegaliseerde documenten. Nederlandse opleidingsdocumenten kunnen worden gelegaliseerd bij de Informatie Beheer Groep, afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie

    NL: Informatie Beheer Groep
  • Statusverklaring
    Wilt u iemand buiten Nederland inzicht geven in het niveau van de opleiding die u hebt gevolgd, dan kunt u een statusverklaring aanvragen. Een statusverklaring wordt afgegeven voor opleidingen die zijn erkend door het Ministerie van OCW

    NL: Informatie Beheer Groep
  • Internationale DiplomaWaardering
    In Nederland werken twee expertisecentra Internationale DiplomaWaardering samen bij het waarderen van buitenlandse diploma's. Dat zijn de Nuffic en Colo. Gezamenlijk vormen deze instanties de structuur voor Internationale DiplomaWaardering (IDW).
    In het jaar 2003 is het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW) in het leven geroepen

    NL: IDW - Internationale Diplomawaardering
  • Beroepserkenning
    Werken met een Nederlands diploma in het buitenland of een buitenlands diploma in Nederland. Alles wat u wilde weten over de Europese richtlijnen en procedures op het gebied van beroepserkenning

    NL: Informatiecentrum Richtlijn Algemeen Stelsel (IRAS)(Nuffic)(Colo)
  • Juridisch Startpunt: het vertrekpunt voor bedrijven en particulieren die op zoek zijn naar juridische informatie op Internet
    NL: Juridisch Startpunt
  • Het Migratieforum is een plek waar u terecht kunt met uw vragen over wonen, werken, ondernemen en studeren in het buitenland. Maar het is ook een plek waar u uw eigen ervaringen en kennis met anderen kunt delen. Een digitaal platform voor burgers, door burgers
    NL: Migratieforum
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken: Europese Samenwerking
    Het coördineren van het Nederlandse beleid op het gebied van Europese samenwerking is een hoofdtaak van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als medeoprichter van de Europese Unie heeft Nederland een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van deze samenwerking

    NL: Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Grantfinder
    The Netherlands Student Grantfinder is an online search engine for those who want to study in the Netherlands and are looking for financial aid
    (engelstalig)

    NL: Nuffic: the Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education
  • Study in Holland
    Informatie over studiemogelijkheden in Nederland (engelstalig)

    NL: Nuffic: Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education
  • Informatie over studiemogelijkheden in Nederland
    NL: Schoolweb
  • Internationale Detachering Home
    Als u tijdelijk in het buitenland gaat werken, kunt u toch verzekerd blijven voor de sociale verzekeringen. Dit regelt u met een formulier E101. In veel landen mag u niet werken zonder dit formulier. U kunt het formulier E101 bij ons aanvragen

    NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
  • Ik ga buiten Nederland wonen of werken
    NL: SVB - Sociale Verzekeringsbank
  • Belangenorganisatie van en voor Nederlandse en Belgische grensarbeiders
    NL: Stichting Grensarbeid
  • Vertrek naar het buitenland
    Deze website geeft informatie over wat u moet regelen als u voor korte of langere tijd naar het buitenland vertrekt. Uw eigen situatie is het uitgangspunt, daarom worden op de site een aantal vragen gesteld over uw persoonlijke situatie nu in Nederland en straks in het buitenland. Daarna krijgt u een overzicht van die informatie die voor u van toepassing is. U kunt direct doorklikken naar bijvoorbeeld een brochure, rekenmodule of aanvraagformulier

    NL: Vertrek naar het buitenland
  • Wonen en werken in Europa
    NL: Werk.nl