Logo-GP
De Grenspendelaar
GRENSARBEID IN DE EUROPESE UNIE
INFORMATIE PORTAAL VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN
DIE IN EEN EU-LIDSTAAT WONEN EN IN EEN ANDERE EU-LIDSTAAT WERKEN
Europa
Kerstpakketten
Moeris Steuerberatung
De EU in uw
land
Werkaanbiedingen op EURES
Gratis
EURES Helpdesk
:
Tel. EU:
00800 4080 4080
Tel. Pl: 00800 3211348  
 
Kies een combinatie:
Laatste wijziging op: 01.06.2013
Free counter and web stats  
Gebroken links svp melden bij de redactie. Bij voorbaat dank.
Ook suggesties zijn welkom!
Vrij verkeer van werknemers
Duitsland > Nederland
Overheids informatie
 
 • Adverteren op deze webpagina
  Plaats uw tekstadvertentie op deze pagina voor slechts € 25,00 per jaar

  NL: MCI Informatie op Maat
 • Ministeries - Regering
  EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Overheidsorganen
  EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Regionaal en lokaal bestuur
  EU: EURES - Het Europees portaal voor beroepsmobiliteit
 • Verordening (EEG) Nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971
  betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen alsmede hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

  EU: EUR-Lex
 • Verordening (EEG) Nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972
  tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

  EU: EUR-Lex
 • Rectificatie van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 158 van 30.4.2004)
  Publicatieblad Nr. L 229 van 29/06/2004 blz. 35 - 48

  EU: EUR-Lex
 • Besluit Nr. 201 van 15 december 2004 betreffende de modelformulieren voor de toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 van de Raad (E 400-reeks) (Voor de EER en de overeenkomst EU/Zwitserland relevante tekst)
  2005/376/EG

  EU: EUR-Lex
 • Besluit nr. 202 van 17 maart 2005 betreffende modelformulieren voor de toepassing van de Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72 van de Raad (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 en E 127) (Voor de EER en voor de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland relevante tekst)
  2006/203/EG

  EU: EUR-Lex
 • Verordening (EG) nr. 647/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2005 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71
  Publicatieblad Nr. L 117 van 04/05/2005 blz. 0001 - 0012

  EU: EUR-Lex
 • Verordening (EG) nr. 207/2006 van de Commissie van 7 februari 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen
  Publicatieblad Nr. L 036 van 08/02/2006 blz. 0003 - 0024

  EU: EUR-Lex
 • Vrij verkeer van werknemers
  EU: SCADPLus: Aktiviteiten van de Europese Unie: samenvatting van de wetgeving
 • Vrij verkeer van personen, asielbeleid, immigratie
  EU: SCADPLus: Aktiviteiten van de Europese Unie: samenvatting van de wetgeving
 • Vrij verkeer van diensten
  EU: SCADPLus: Aktiviteiten van de Europese Unie: samenvatting van de wetgeving
 • Erkenning van kwalificaties
  EU: SCADPLus: Aktiviteiten van de Europese Unie: samenvatting van de wetgeving
 • Sociale bescherming: Coördinatie van de socialezekerheids regelingen
  EU: SCADPLus: Aktiviteiten van de Europese Unie: samenvatting van de wetgeving
 • Naar een betere coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Verordening (EG) nr. 883/2004)
  EU: SCADPLus: Aktiviteiten van de Europese Unie: samenvatting van de wetgeving
 • Links naar juridische websites in Nederland
  EU: CURIA
 • Das Dienstleistungsportal des Bundes (duitstalig)
  DE: Bund Verwaltung Online
 • AGGrenzNL
  Ausführungsgesetz zum Zusatzprotokoll vom 13. März 1980 zum Abkommen vom 16. Juni 1959 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen sowie verschiedener sonstiger Steuern und zur Regelung anderer Fragen auf steuerlichem Gebiete (Ausführungsgesetz Grenzgänger Niederlande - AGGrenzg NL) (duitstalig)

  DE: Bundesminiterium der Justiz Deutschland
 • Gesetze im Internet
  Das Bundesministerium der Justiz stellt in einem gemeinsamen Projekt mit der juris GmbH für interessierte Bürgerinnen und Bürger nahezu das gesamte aktuelle Bundesrecht kostenlos im Internet bereit. Die Gesetze und Rechtsverordnungen können in ihrer geltenden Fassung abgerufen werden. Sie werden durch die Dokumentationsstelle des Ministeriums fortlaufend konsolidiert (duitstalig)

  DE: Bundesminiterium der Justiz Deutschland
 • Die Bundesregierung (duitstalig)
  DE: Die Bundesregierung Deutschland
 • Die Bundesregierung: Nachrichten (duitstalig)
  DE: Die Bundesregierung Deutschland
 • Europapoort: Europees Bureau Eerste Kamer
  NL: Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • Dichten AOW-gat voor vrouwen van grensarbeiders (28.430)
  NL: Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • Omschrijving van het zogenaamde 'grensarbeiderhiaat' (Pdf: 2005)
  NL: Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • Overgangsrecht inzake beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (30.063)
  NL: Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • Welkom op KennisRing: Hét informatieplatform voor consumenten
  NL: KennisRing
 • Overheidsloket: Producten voor particulieren
  NL: Overheid.nl
 • Overheidsthema's - Werk en sociale zekerheid
  NL: Overheid.nl
 • Verplichte volksverzekering
  NL: Overheid.nl: Officiele publicaties
 • Verplichte volksverzekeringen, ontheffing
  NL: Overheid.nl: Officiele publicaties
 • Sociale verzekeringen, vrijstelling
  NL: Overheid.nl: Officiele publicaties
 • Verplichte sociale- en volksverzekeringen, vrijstelling wegens gemoedsbezwaren
  NL: Overheid.nl: Officiele publicaties
 • AWBZ-verzekering
  NL: Overheid.nl: Officiele publicaties
 • Zorgtoeslag 2006
  NL: Overheid.nl: Officiele publicaties
 • Vrijwillige verzekering AOW en ANW
  NL: Overheid.nl: Officiele publicaties
 • Postbus 51: Voor vragen aan de rijksoverheid
  NL: Postbus 51
 • Regering Nederland
  NL: Regering.nl
 • Nieuwsoverzicht: Op deze pagina staat een selectie van recente nieuwsberichten over het regeringsbeleid
  NL: Regering.nl
 • Overzicht van socialezekerheidswetten in Nederland
  NL: Stichting AB
 • Uitvoeringswet Europees Verdrag inzake rechtspositie migrerende werknemers (Tekst geldend op: 18 januari 2007)
  NL: Stichting AB
 • Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Tekst geldend op: 18 januari 2007)
  NL: Stichting AB
 • Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekering 1999
  NL: Stichting AB Sociale Zekerheid: Wet- en Regelgeving
 • Kinderbijslag
  Regeling samenloop Kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet met buitenlandse kinderbijslag of kinderbijslag op grond van een regeling van een volkenrechtelijke organisatie

  NL: Stichting AB Sociale Zekerheid: Wet- en Regelgeving
 • Vergaderingen, kamerleden, Kamerstukken, Hoe werkt het, Over de Tweede Kamer
  NL: Tweede Kamer der Staten-Generaal